تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی


مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي كه از اين پس در اين اساسنامه مجمع تقريب ناميده مي شود، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي
 فصل اول: كليات
مادة اول: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي كه از اين پس در اين اساسنامه مجمع تقريب ناميده مي شود، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي ، ولي امر مسلمين در سال 1369 هجري شمسي تأسيس شده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و طبق مقررات اين اساسنامه اداره مي شود.
مادة دوم: محل اصلي مجمع تقريب تهران است و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان شعب يا دفاتري تأسيس كند.
مادة سوم: اشراف و نظارت عاليه بر مجمع تقريب با ولي امر مسلمين است.
مادة چهارم: زمان فعاليت مجمع نا محدود است.
فصل دوم: اهداف
مادة پنجم: مجمع تقريب براي رسيدن به اهداف زير فعاليت مي كند:
الف ـ كمك به امر احيا و گسترش فرهنگ و معارف اسلامي و دفاع از حريم قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم(ص).
ب ـ كوشش در راه ايجاد آشنايي و تفاهم بيشتر بين علما، متفكران و پيشوايان مذهبي جهان اسلام در زمينه هاي اعتقادي، فقهي، اجتماعي و سياسي.
ج ـ گسترش انديشة تقريب بين انديشمندان و فرهيختگان جهان اسلام و انتقال آن به توده هاي مسلمان و آگاه كردن آنان از توطئه هاي تفرقه انگيز دشمنان.
د ـ كوشش در تحكيم و اشاعة اصل اجتهاد و استنباط در مذاهب اسلامي.
هـ ـ سعي در ايجاد هماهنگي و تشكيل جبهة واحد در مقابل توطئه هاي تبليغاتي و تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام بر اساس اصول مسلم اسلامي.
و ـ رفع بدبيني ها و شبهات بين پيروان مذاهب اسلامي.
تبصرة 1: مجمع تقريب مؤسسة غير انتفاعي است.
فصل سوم: راه كارها
مادة ششم: مجمع تقريب اهداف خود را از راه هاي زير تحقق مي بخشد:
الف ـ شناسايي و ارتباط با جمعيت ها و انجمن ها و شخصيت‌هاي گوناگون مسلمان به منظور ايجاد زمينة فعاليت‌هاي مشترك.
ب ـ تأليف، تحقيق، نشر و توزيع كتب و مطبوعات و تحقيقات و بررسي هاي علمي و اجتماعي مناسب در زمينة مسائل مشترك مذاهب اسلامي.
ج ـ ايجاد و گسترش فعاليت‌هاي حوزوي و دانشگاهي در زمينة علوم اسلامي.
د ـ برگزاري كنفرانس و حضور و شركت در مجامع مناسب.
هـ ـ عضويت در مجامع بين المللي از قبيل سازمان كنفرانس اسلامي و سازمان ملل متحد (بخش سازمان هاي غير دولتي).
و ـ تأسيس جماعت‌هاي تقريبي در نقاط مختلف دنيا.
ز ـ كمك به انجمن ها، مؤسسات و افراد متمايل به تقريب.
ح ـ در صورت لزوم، تأسيس مراكز، شعب و نمايندگي در مناطق مهم.


فصل چهارم: اركان
مادة هفتم: اركان مجمع تقريب عبارت است از:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ شوراي عالي
ج ـ دبير كل
فصل پنجم: مجمع عمومي
الف ـ تشكيل مجمع عمومي
مادة هشتم: اعضاي مجمع عمومي از ميان علما، متفكران و پيشوايان مذاهب اسلامي سراسر جهان كه موافق فكر تقريب مذاهب اسلامي باشند توسط شوراي عالي براي مدت شش سال انتخاب مي شوند.
مادة نهم: عضويت اعضاي مجمع عمومي قائم به شخص است.
مادة دهم: اجلاس عادي مجمع عمومي هر دو سال يك بار خواهد بود. در صورت ضرورت، اجلاسيه هاي فوق العادة مجمع عمومي با تصويب شوراي عالي تشكيل مي شود.
مادة يازدهم: اجلاس مجمع عمومي با حضور اكثريت كل اعضا رسميت مي يابد و اعتبار مصوبات با نظر اكثريت حاضر در اجلاس خواهد بود.
ب ـ وظايف و اختيارات
مادة دوازدهم: وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از:
ـ تصويب آيين نامة داخلي مجمع عمومي.
ـ بررسي و اظهار نظر در مورد گزارش دبيركل از فعاليت‌هاي انجام شده.
ـ بررسي و تصميم گيري دربارة مسائل ارجاعي از طرف شوراي عالي.
ـ بررسي مسائل و مشكلات كلي جوامع اسلامي و ارائة راه حل ها.
فصل ششم: شوراي عالي
الف ـ تشكيل شوراي عالي
مادة سيزدهم: اعضاي اين شورا از ميان علما، متفكران و شخصيت‌هاي اسلامي از مذاهب معتبر اسلامي توسط ولي امر مسلمين براي مدت 6 سال منصوب مي شوند.
تبصرة 2: دبيركل، عضو شوراي عالي خواهد بود.
تبصرة 3: هر يك از اعضاي شورا، عضو مجمع عمومي مجمع تقريب نيز هست.
تبصرة 4: انتصاب مجدد اعضاي شوراي عالي بلا مانع است.
مادة چهاردهم: شوراي عالي در برابر ولي امر مسلمين در حدود اختيارات و مسؤوليت‌هاي محوله، مسؤول و پاسخ گو است.
مادة پانزدهم: تعداد اعضاي شوراي عالي حداقل 15 نفر و حداكثر 21 نفر است.
مادة شانزدهم: با تصويب اكثريت اعضاي شوراي عالي دو نفر از اعضا به عنوان رئيس و نايب رئيس به مدت دو سال انتخاب خواهند شد.
تبصرة 5: شوراي عالي يك نفر را به عنوان دبير جلسات انتخاب خواهد كرد.
مادة هفدهم: جلسات شوراي عالي با حضور اكثريت اعضاي موجود در ايران رسميت پيدا مي كند و مصوبات آنان با اكثريت حاضران معتبر است.
مادة هجدهم: دعوت به جلسات به عهدة دبيركل است و در صورت لزوم، به درخواست رئيس يا يك سوم اعضاي موجود در ايران جلسات تشكيل مي شود و دعوت براي تشكيل هر يك از جلسات مجمع عمومي يا شوراي عالي به وسيلة نامة خصوصي يا درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به عمل مي آيد و فاصلة دعوت از روز انتشار تا تشكيل جلسه، حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.
مادة نوزدهم: قبول استعفا، عزل و يا جاي گزيني هر يك از اعضاي شوراي عالي با ولي امر مسلمين است.
تبصرة 6: غيبت چهار جلسة متوالي و غير موجه اعضا به منزلة استعفاي از عضويت است.
ب : وظايف و اختيارات
مادة بيستم: وظايف و اختيارات شوراي عالي مجمع تقريب عبارت است از:
1 ـ تصويب آيين نامة داخلي شوراي عالي و آيين نامه هاي مجمع تقريب.
2 ـ تصويب سياست ها و برنامه هاي مجمع تقريب.
3 ـ انتخاب ساير اعضاي مجمع عمومي و انجام هرگونه تغييري در آنان.
4 ـ پيشنهاد هرگونه تغييري در اساسنامة مجمع تقريب به ولي امر مسلمين.
5 ـ پيشنهاد يك نفر به‌عنوان دبيركل مجمع تقريب به ولي امر مسلمين جهت تصويب.
6 ـ تصويب تأسيس مراكز، شعب و دفاتر نمايندگي مجمع تقريب در سراسر جهان.
7 ـ تشكيل كميته هاي تخصصي عنداللزوم.
8 ـ تصويب تشكيلات مجمع تقريب.
9 ـ تصويب بودجه و هزينه هاي سالانة مجمع تقريب و پيشنهاد آن به دولت بر اساس نياز مجمع.
10 ـ اهتمام در تأمين نيازهاي مالي مجمع تقريب.
11 ـ نظارت بر حسن اجراي فعاليت‌هاي مجمع تقريب.
12 ـ بازرسي از نحوه فعاليت‌هاي مجمع تقريب.
13 ـ پيگيري اجراي مصوبات مجمع عمومي.
14 ـ تصويب رؤساي شعب و نمايندگي هاي مجمع.
فصل هفتم: دبيركل
الف ـ انتخاب دبيركل
مادة بيست و يكم: دبيركل، عالي ترين مسئول اجرايي مجمع تقريب است كه با پيشنهاد شوراي عالي توسط ولي امر مسلمين به مدت چهار سال منصوب مي شود.
تبصرة 7: قبول استعفا و يا عزل دبيركل با ولي امر مسلمين است.
مادة بيست و دوم: در صورت وفات، استعفا و يا عزل دبيركل يك نفر از اعضاي شوراي عالي با انتخاب شوراي عالي تا تعيين دبيركل جديد عهده دار وظايف او خواهد بود.
ب : وظايف و اختيارات
مادة بيست و سوم: وظايف و اختيارات دبيركل عبارت است از:
ـ پيشنهاد سياست ها و برنامه هاي مجمع تقريب به شوراي عالي.
ـ پي گيري و اجراي مصوبات شوراي عالي.
ـ مديريت و نظارت بر كلية فعاليت‌هاي اجرايي مجمع تقريب.
ـ دعوت به جلسات شوراي عالي و مجمع عمومي و ساير جلسات عمومي.
ـ تهيه و تدوين گزارش فعاليت‌هاي انجام شده و ارائة آن به شوراي عالي و مجمع عمومي جهت ارزيابي.
ـ تشكيل كميته هاي موقت بر حسب ضرورت.
ـ انتصاب معاونان مجمع تقريب با اطلاع شوراي عالي.
ـ انتصاب رؤساي نمايندگي هاي آن در داخل و خارج از كشور با تصويب شوراي عالي و عزل يا قبول استعفاي آنان.
ـ پيشنهاد بودجه و هزينه هاي سالانة مجمع تقريب به شوراي عالي و پي گيري آن از طريق مراجع ذيربط.
ـ امضاي موافقتنامه ها، اسناد مالي، حقوقي و ثبتي و هرگونه تغييرات مربوط و استيفاي حقوق مجمع.
ـ انجام ساير امور محوله از سوي ولي امر مسلمين و شوراي عالي.
مادة بيست و چهارم: دبيركل مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به معاونان و مديران تفويض نمايد؛ به شرط اين كه مخل به وظايف و اختيارات اساسي دبيركل نباشد.
مادة بيست و پنجم: دبيركل سخنگوي مجمع تقريب بوده و در مقابل شوراي عالي مسؤول و پاسخگوست.
تبصرة 8: كلية اوراق و اسناد مربوط به مجمع از قبيل چك، سفته، برات، قراردادهاي تعهدآور و اسناد رسمي با امضاي دبيركل و معاون پشتيباني و با مهر مجمع معتبر مي باشد.
فصل هشتم: منابع مالي
مادة بيست و ششم: منابع مالي مجمع تقريب عبارت است از:
ـ موقوفات، نذورات و كمك هاي دريافتي از محل وجوهات شرعيه
ـ درآمدهاي متفرقه
ـ كمك بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي
ـ دريافت وام با تصويب شوراي عالي از منابع مختلف در مواقع ضروري
ـ ساير درآمدهايي كه منابع آن به تصويب شوراي عالي برسد.


فصل نهم: متفرقه
مادة بيست و هشتم: در صورت انحلال مجمع تقريب، كلية اموال منقول و غير منقول آن جهت صرف در مصالح امت اسلامي در اختيار ولي امر مسلمين قرار مي‌گيرد.
مادة بيست و نهم: هم‌كاري با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در امور بين الملل ضرورت دارد.
مادة سي ام: اين اساس‌نامه در نه فصل و سي ماده و هشت تبصره به پيشنهاد دبيركل در تاريخ 17/7/1380 به تصويب شوراي عالي مجمع رسيد.
مؤسسات تابعه:
1- مؤسسه بین المللی گفتگو (وابسته به معاونت فرهنگی)
2- مؤسسه بین المللی بانوان مسلمان (وابسته به مدیریت امور بانوان)
3- مؤسسه بین المللی تبلیغات (مؤسسه الاسلامیه) و رسانه (وابسته به معاونت تبلیغات و ارتباطات)
4- مؤسسه بین المللی اقتصاد نوین اسلامی (وابسته به معاونت اجرایی و برنامه ریزی)
5- سازمان بین المللی ورزشی- فرهنگی و هنری جوانان مسلمان (وابسته به معاونت اجتماعی)
6- مؤسسه بین‌المللی هنر اسلامی(وابسته به معاونت فرهنگی)
7- مؤسسه بین المللی حقوق اسلامی (وابسته به معاونت اجرایی و برنامه ریزی)
8- دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی (وابسته به حوزه دبیر کل)
9- دانشگاه بین‌المللی علوم انسانی اسلامی (وابسته به حوزه دبیر کل